NOMURA

OPEN HOURS

8.30-17.00

SHOP LOCATION

Zone 1 ห้อง A204

MORE INFORMATION

Fanpage: Nomura Direct

Nomura ดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนอย่างมีคุณภาพทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ